Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

stolatstolat
21:55
6654 d2cd 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaPicki91 Picki91
stolatstolat
21:53
stolatstolat
21:49
3641 b447 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
stolatstolat
21:48
6877 5145
Reposted fromzorza zorza viakomplikacja komplikacja
stolatstolat
21:46
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viapozakontrola pozakontrola

September 17 2018

stolatstolat
06:33
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viakarolinnaa karolinnaa

July 15 2018

stolatstolat
18:46
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viaoutofmyhead outofmyhead
stolatstolat
18:40
stolatstolat
18:38

July 02 2018

stolatstolat
20:06
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu viashowmeyourteeth showmeyourteeth

June 28 2018

stolatstolat
19:21
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaczarnemajtki czarnemajtki

May 28 2018

stolatstolat
13:32
"Nie mów jej, a pokaż jej.  
Bo uczuć nie udowadnia się słowami, a czynami, które je okazują. A uwierz mi, że nie ma nic gorszego niż wielkie słowa...   i niedotrzymane obietnice.
— Kobus
stolatstolat
13:03
8653 a970 500
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost
stolatstolat
13:03
stolatstolat
12:41
8374 ae84 500
Reposted from1923 1923 viapl pl

May 18 2018

stolatstolat
21:32
3965 1807
Reposted fromlittlefool littlefool viaavooid avooid

May 17 2018

stolatstolat
15:53
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss viaoutofmyhead outofmyhead

May 14 2018

stolatstolat
14:59
5931 2f20 500
Reposted fromla-lu la-lu viaoutofmyhead outofmyhead
stolatstolat
14:59
5444 e944
Reposted fromBloodEve BloodEve viaoutofmyhead outofmyhead

May 02 2018

stolatstolat
19:23
2766 46ca 500
Reposted fromaggape aggape viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl